Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Zdrowe Dziecko

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla dzieci z orzeczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej – zajęcia współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie

Zajęcia prowadzą:

 Dyrektor poradni oligofrenopedagog mgr Beata Sławczyńska

 Psycholog mgr Marta Cholewińska-Dacka

 Logopeda mgr Milena Świerad-Michalak

 Terapeuta SI mgr Marta Cholewińska-Dacka

Terapia SI

 Zajęcia prowadzi certyfikowany terapeuta SI, mgr Marta Cholewińska-Dacka 

 • Diagnoza: 3 spotkania po 50 minut – 270 zł 
 • Zajęcia indywidualne 90 zł za jedne zajęcia 

 


 

STATUT

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna „ Zdrowe Dziecko”I. Postanowienia ogólne
II. Cele i zadania poradni
III. Struktura organizacyjna
IV. Finansowanie działalności
V. Postanowienia końcowe

 

I. Postanowienie ogólne.

§ 1

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna „Zdrowe Dziecko” działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych..

§ 2

1.Nazwa: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna „ Zdrowe Dziecko”

2. Siedziba: ul. Armii Krajowej 34/24, 05-800 Pruszków

3. Lokal: ul. Armii Krajowej 36/3, 05-800 Pruszków

4. Właścicielem Poradni jest osoba fizyczna.

5. Osobą prowadzącą Poradnię  jest mgr Beata Sławczyńska, zamieszkała ul. Jodłowa 24, 05-806 Granica.

§ 3

Poradnia używa pieczęci:

Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna
„ Zdrowe Dziecko”
ul. Armii Krajowej 36 lok. 3, 05-800 Pruszków
tel.  22 7290754, fax 22 7231935
NIP: 534 139 97 73

 

II. Cele i zadania poradni

§ 4

Poradnia udziela pomocy każdej przyjętej osobie, w zakresie działania Poradni:

 • dzieciom: pomocy terapeutycznej, w szczególności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej oraz w zakresie integracji sensorycznej, rehabilitacji i reedukacji.

 • rodzicom i opiekunom: pomocy terapeutycznej i konsultacyjnej, w szczególności pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem, kształceniem i rozwojem dzieci.

§ 5

Do zadań Poradni należy pomoc zgłaszającym się osobom zgodnie ze specyfiką ich problemów. Zadania mogą obejmować:

 1. Wczesne interwencje i wspomaganie rozwoju dziecka w ramach tworzonych przez Poradnię zespołów wczesnego wspomagania, w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole - prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną i opiekunami;

 2. Terapię zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 3. Pomoc rodzicom i opiekunom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron dziecka.

 4. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci.

 5. Diagnozowanie trudności rozwojowych u dzieci w wieku od urodzenia do momentu podjęcia nauki szkolnej.

 6. Prowadzenie zajęć grupowych i treningów dla dzieci z trudnościami rozwojowymi, ich rodzeństwa oraz rodziców i opiekunów.

 7. Wydawanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania oraz kształcenia integracyjnego.

6 §

Poradnia realizuje cele i zadania m.in. poprzez :

a) diagnozę trudności rozwojowych dzieci.

b) terapię, w szczególności:

 • prowadzenie terapii psychologicznej,

 • prowadzenie terapii pedagogicznej,

 • prowadzenie terapii logopedycznej,

 • prowadzenie terapii integracji sensorycznej,

 • prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych,

 • wspieranie i stymulowanie rozwoju dziecka,

 • prowadzenie zajęć grupowych i treningów.

c) konsultację i doradztwo.

d) działalność informacyjną mającą na celu szerzenie wiedzy psychologiczno- pedagogicznej.

§ 7

Poradnia realizuje swe cele i zadania we współpracy z:

 • rodzicami i opiekunami dziecka,

 • pracownikami poradni,

 • nauczycielami przedszkoli, szkół lub placówek oświatowych,

 • poradniami specjalistycznymi

§ 8

Poradnia oferuje swą pomoc klientom zgodnie z wymaganymi celami i zadaniami statutu, stosownie do zgłoszonych przez klienta potrzeb i zgodnie ze świadczoną ofertą usług.

 

III. Struktura organizacyjna

§ 9

Organami poradni są:

 1. Dyrektor

 2. Zespół Wczesnego Wspomagania, powołany przez Dyrektora, w składzie:

 • Dyrektor poradni lub osoba przez niego upoważniona – jako przewodniczący Zespołu

 • Psycholog

 • Pedagog ze specjalnością oligofrenopedagogika , surdopedagogika, tyflopedagogika

 • Logopeda

 • Terapeuta integracji sensorycznej

 • Fizjoterapeuta

 • Ewentualnie lekarze specjaliści, opracowujący diagnozę w zakresie posiadanej specjalności ( ortopeda, neurolog, laryngolog)

§ 10

 

1. Do zadań Zespołu Wczesnego Wspomagania należy w szczególności:

 • ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;

 • opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka;

 • analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

2. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania.

3.  Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu ( 4x 60 minut albo 8x 30 minut ), w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

4.  Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną. W przypadku dzieci, które ukończyły 3. rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.

7.  Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez:

 • udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;

 • udzielanie instruktażu i prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;

 • pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka.

§ 11

1. Zespól Wczesnego wspomagania wydaje opinię na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

2. Wniosek o wydanie opinii powinien zawierać:

 • imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania,

 • imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz miejsce ich zamieszkania;

 • określenie celu i przyczyny, dla której niezbędne jest uzyskanie orzeczenia albo opinii;

 • podpis wnioskodawcy.

 • Posiadaną przez rodziców dokumentację dotyczącą rozwoju i stanu zdrowia dziecka, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich.

3. Przewodniczący zespołu zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o terminie posiedzenia zespołu. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą wziąć udział w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko.

4. Orzeczenie zespołu doręcza się wnioskodawcy na piśmie w terminie 14 dni od dnia posiedzenia zespołu w trzech egzemplarzach.
5. W przypadku nieuwzględnienia wniosku, zespół wydaje wnioskodawcy orzeczenie odmowne, stwierdzające, że nie zachodzi potrzeba zajęć z zakresu wczesnego wspomagania na piśmie w terminie 14 dni od dnia posiedzenia zespołu w jednym egzemplarzu.
6. Rodzice ( prawni opiekunowie) mogą wnieść odwołanie od orzeczenia do zespołu orzekającego, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

§ 12

1. Dyrektor poradni:

 • kieruje działalnością poradni i reprezentuje ją na zewnątrz,

 • sprawuje nadzór psychologiczno - pedagogiczny,

 • dysponuje środkami finansowymi poradni i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę poradni, wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,

 • ustala i przedstawia pracownikom poradni właściwe dla nich zakresy obowiązków,

 • rozwiązuje sytuacje sporne dotyczące pracowników i osób korzystających z usług poradni, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • realizuje uchwały Zespołu Wczesnego Wspomagania, podjęte zgodnie z przepisami prawa oświatowego, w ramach jego kompetencji.

 • zatwierdza wydawane przez Poradnię diagnozy i opinie.

2. Pracowników poradni zatrudnia właściciel w porozumieniu z dyrektorem poradni.

3. Dyrektor poradni w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z  właścicielem poradni.

§ 13

 1. Pracownicy zatrudniani mogą być na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowy o współpracę lub kontrakt

 2. Prawa i obowiązki osób pracujących na rzecz Poradni są określone w umowach zawartych między nimi a Poradnią i dotyczą m. in. prowadzenia badań, dokumentacji, terapii.

§ 14

 1. Nieujęte regulaminem przepisy reguluje Kodeks Pracy i Kodeks Cywilny.

 2. W sprawach spornych pracownik ma prawo odwołać się do Właściciela poradni w terminie 7 dni.

§ 15

1. Klienci korzystający z usług świadczonych przez poradnię:

 • Zgłaszają się osobiście, telefonicznie lub mailowo i zamawiają usługę z oferty przedstawionej przez placówkę.

 • W przypadku prowadzenia terapii dziecka rodzice lub prawni opiekunowie dziecka  zawierają umowę cywilno - prawną z poradnią regulującą szczegółowe ustalenia dotyczące m.in. terminów, kosztów, czasu trwania terapii.

§ 16

1. Korzystający z usług poradni mają prawo do:

 • uzyskania rzetelnej i profesjonalnej pomocy w ramach świadczonych przez poradnię usług, zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

 • uzyskiwania opinii psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych oraz zaświadczeń zgodnych z uprawnieniami posiadanymi przez pracowników pedagogicznych poradni, zgodnie z ich kwalifikacjami zawodowymi oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania dziecka wydanej przez Zespół Wczesnego Wspomagania.

 • uzyskania rzetelnych informacji dotyczących przebiegu procesu diagnostycznego.

§ 17

 1. Poradnia działa w ciągu całego roku, z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych, z możliwością przerwy feryjnej i wakacyjnej.

 2. Prowadzi działalność 6 dni w tygodniu, poniedziałek - piątek w godzinach 10.00 -20.00, w soboty w godzinach 9.00-15.00.

 3. Godziny pracy poradni ustala Dyrektor.

 

IV. Finansowanie działalności

§ 18

 1. Korzystanie z usług świadczonych przez poradnię jest dobrowolne i odpłatne.

 2. Wysokość opłat ustala osoba prowadząca placówkę i są one zamieszczone w cenniku na stronie poradni www.klinikazdrowedziecko.pl

 3. Środki finansowe na działalność placówki są uzyskiwane z:

 • opłat od osób zgłaszających się do poradni

 • darowizn

 • dotacji (zgodnie z art. 90 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty)

 

V. Rozporządzenia końcowe

§ 19

 1. Poradnia jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostwo Powiatowe pod numerem 53 i posiada Zaświadczenie Nr 11/SN/2014

 2. Nadzór pedagogiczny nad poradnią sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty

§ 20

W Poradni prowadzona jest następująca dokumentacja:

 • teczki indywidualne badanych – dokumentacje badań psychologicznych i pedagogicznych

 • rejestr wydawanych opinii

 • akta osobowe pracowników zawierające dokumentację dotyczącą kwalifikacji zawodowych zatrudnionych w placówce pracowników

 • dokumentacja z przebiegu prowadzonej terapii (indywidualnej, grupowej)

 • Inna dokumentacja wynikającą z nadzoru zadań statutowych zgodnie z ustaleniami Dyrektora placówki (np. dokumentacja dotycząca doradztwa, konsultacji)

 

 

STATUT WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 1.10.2014R